Đào Thị Dung
Kế hoạch kiểm tra GKI

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

TRƯỜNG TH TÂN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH- THTT

Tân Thành, ngày 28 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

Kiểm tra giữa kỳ 1, năm học 2023-2024

 Căn cứ Huớng dẫn  3454/SGDĐT-GDTHMN ngày 18 /10 / 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I, năm học 2023-2024 môn Toán, Tiếng Việt đối với khối lớp 4, 5

  Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024. Bộ phận chuyên môn khối 4 - 5 trường TH Tân Thành xây dựng Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 1, năm học 2023-2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích, Yêu cầu

a) Việc kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I đối với môn Toán, Tiếng Việt của khối lớp 4, 5, năm học 2023-2024 nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học theo quy định Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với khối lớp 4 và chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học theo Chương trình GDPT 2006 đối với khối lớp 5.

Việc tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I phải đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm điểm bài kiểm tra, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất và sự tiến bộ của học sinh.

b) Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014; Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT-GDTH ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

c) Không kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ I, năm học 2023-2024 đối với những nội dung học sinh không được học (ở hai môn Toán, Tiếng Việt của khối lớp 4, 5).

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ I

Nội dung kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ I, năm học 2023-2024 đối với học sinh khối lớp 4, 5 ở hai môn Toán, Tiếng Việt khi học sinh hoàn thành kiến thức chương trình môn học của tuần 10 theo Chương trình GDPT 2018 đối với khối lớp 4 và Chương trình GDPT 2006 đối với khối lớp 5.

Yêu cầu 2 tổ chuyên môn khối 4 và 5, triển khai đến giáo viên trong khối năm và thực hiện ra đề kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt nộp về chuyên môn chậm nhất ngày 05/11/2023.

Ra đề đảm bảo đúng quy định đảm bảo đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. ( đối với những lớp có HSKT, yêu cầu phải ra đề kiểm tra riêng, phù hợp với khả năng của HSKT)

Chấm bài kiểm tra; kết quả kiểm tra, đánh giá phản ánh khách quan, chính xác, công bằng, trung thực.

3. Thời gian tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I, năm học 2023-2024

 

Thứ/ ngày

Môn

Ghi chú

Thứ Năm, ngày 10/11/2023

Tiếng Viêt

Đọc – viết

Thứ Sáu, ngày 11/11/2023

Toán

 3. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra, đánh giá

Khối trưởng nhắc nhở giáo viên thực hiện việc lưu trữ  đề kiểm tra, hướng dẫn chấm theo đúng quy định và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I, năm học 2023-2024 đối với môn Toán, Tiếng Việt cho học sinh khối lớp 4, 5 từ khâu ôn tập, ra đề, tổ chức kiểm tra đến việc đánh giá chất lượng học sinh và hoàn thành chế độ báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoach tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ giữa học kỳ I, năm học 2023-2024 đối với môn Toán, Tiếng Việt của khối lớp 4, 5 của trường TH Tân Thành.  Chuyên môn phụ trách khối 4, 5 yêu cầu 2 tổ khối 4  và 5 nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các giáo viên chủ động báo cáo chuyên môn hoặc tổ trưởng để được hướng dẫn kịp thời.

Nơi nhận:

- Hiệu Trưởng (Báo cáo);

- TTCM (Thực hiện);

- Lưu: VT, CM

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                   ĐÀO THỊ DUNG

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 185
  • Trong tuần: 858
  • Tất cả: 66413
 
2020 © Trường Tiểu học Tân Thành
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Bùi Thị Hiền
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tân Thành, Tp. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước